Regulamin

 • Reklama

  i-perfumeria.pl

 

 Regulamin wynajmu apartamentów

 • Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 • Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 • Życzenie przedłużenia pobytu  poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia poprzedzającego koniec terminu najmu; Wynajmujący uwzględnia je w miarę posiadanych możliwości.
 • W wyposażeniu apartamentu znajduje się kpl. pościeli oraz ręczniki w ilości jedna zmiana na 1 tydzień; apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy, dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 120 złotych.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 • Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
 • Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00; cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin , wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu przy ulicy Zamkowej 4 lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Obiekcie.
 • Apartamenty Zamkowa nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 • W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Apartamenty Zamkowa mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 • Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 200 złotych co wiąże się z koniecznością wymiany zamków.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Apartamenty Zamkowa przechowają przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 SKŁADOWE CENY
Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje :

  -    pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę .
  -    koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie
       w wyraźnym   stopniu nadmierne
  -    zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości.
  -    koszt sprzątania końcowego (przy pobycie dłuższym jeden raz w tygodniu)


 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Apartamenty Zamkowa wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.
Właściciele będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Właściciel mieszkania ma prawo pobrać kaucję od wynajmującego w wysokości co najmniej jednego dnia pobytu, zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu.

Na terenie Apartamentów Zamkowa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (osoby palące proszone są o wychodzenie na zewnątrz budynku) prosimy również o niepalenie w pokoju świeczek.
Pobyt zwierząt na terenie kwatery musi być uzgodniony z właścicielem.

Gość jest zobowiązany do utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie mieszkaniach.
Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do mieszkania, który powinien zwrócić w dniu zakończenia pobytu.
Istnieje możliwość otrzymania dwóch kompletów kluczy do mieszkania.
Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela Obiektu. Goście są zobowiązani do utrzymywania czystości w/w miejscach.  Parking zewnętrzny jest płatny w godzinach 9.00-19.00, w godzinach 19.00-9.00 jest bezpłatny. Parking jest niestrzeżony, na noc jest zamykany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.


HAUSORDNUNG IN APARTAMENTY ZAMKOWA

 • die Zimmer werden fűr 24 Stunden dh. fűr Tag und Nacht vermietet. Der Vermietungstag beginnt um 14 Uhr und endet um 12 Uhr des nächsten Tages
 • Falls der Hotelgast keine Dauer fűr die Zimmervermietung nennt, versteht man, daß es sich um 24 Stunden handelt
 • Den Wunsch, den Aufenthalt im Hotel zu verlängern, sollte der Hotelgast spätestens am letzten Tag bis 10 Uhr melden; der Vermieter verlängert den Aufenthalt falls die Möglichkeiten bestehen
 • In den Zimmern befinden sich Bettbezűge und Handtűcher, gewechselt 1 mal in der Woche. Vor der Einreise des Hotelgastes und nach seiner Abreise wird im Zimmer Ordnung gemacht. Es ist möglich – nach der Bezahlung von 120 PLN extra – während des Aufenthalts zusätzliches Saubermachen zu bestellen
 • sollte der Hotelgast das Zimmer bis 14 Uhr nicht verlassen, bedeutet es, daß er das Zimmer fűr die nächsten 24 Stunden vermietet. Beim Verlassen des Zimmers bis 18 Uhr bezahlt der Hotelgast die Hälfte der Gebühr fűr 24 Stunden
 • nach der Einreise meldet sich der Hotelgast und soll den Personalausweis, den Führerschein oder den Paß vorzeigen
 • der Hotelgast darf das Zimmer an dritte Personen nicht zugänglich machen; das Zimmer darf nur durch die angemeldete Personenzahl bewohnt werden
 • die Besucher, die im Hotel nicht angemeldet sind, können von 7.00 bis 22 Uhr im Zimmer bleiben; die Nachtruhe dauert von 22 Uhr bis 7 Uhr
 • während der Nachtruhe sollen sich die Hotelgäste so verhalten, daß die Nachtruhe der anderen Hotelgäste nicht gestört wird
 • wir behalten uns vor die Vermietung  des Zimmers dem Hotelgast zu verweigern, wenn er während seines früheren Aufenthalts die Hausordnung grob verletzt hat; einen Schaden im Hotel in Zamkowa 4 verursacht hat oder einen Schaden am Eigentum eines anderen Hotelgastes gemacht hat oder einen Personenschaden verursacht hat egal ob es sich um  Hotelpersonal oder Hotelgäste oder andere Personen handelt bzw. wenn er die Ruhe im Objekt auf andere Weise verletzt hat
 • Apartamenty Zamkowa trägt keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung von Geld, Wertpapiere, Schmuckstücke, andere kostbare Sachen bzw. Sachen mit Kunst- oder Wissenschaftswert wenn sie zum Deposit nicht abgegeben werden
 • Wegen Feuergefahr verboten ist die Nutzung der elektrischen Geräte , die zur Zimmerausstattung nicht gehören, wie Bügeleisen, Tauchsieder. Ausnahme bilden das Ladegerät und Netzadapter fűr Radio und Fernsehgeräte und für Computer
 • Der Hotelgast trägt die volle materielle Verantwortung fűr Schäden aller Art in Hotelausstattung und in technischer Ausstattung usw, die durch den Hotelgast bzw. durch seine Gäste / Besucher während seines Aufenthaltes verursacht werden
 • Falls ein Schaden entsteht, soll der Hotelgast dies unverzüglich nach dem Feststellen dem Vermieter mitzuteilen
 • Sollte die Hausordnung fűr Apartamenty Zamkowa verletzt werden, kann der Vermieter die weitere Leistungen verweigern und zwar der Person, die sie verletzt hat. Solche Person ist verpflichtet die Hotelforderungen zu erfüllen , insbesondere sie soll für den entstandenen Schaden bezahlen und das Hotel verlassen
 • Das Hotel trägt keine Verantwortung fűr Verlust bzw. fűr Schaden am Fahrzeug des Hotelgastes
 • Bei Verlust des Zimmerschlüssels wird die Gebűhr von 200 PLN berechnet, da der Schloß ausgewechselt werden muß

Persönliche Sachen, die der Hotelgast im Hotelzimmer gelassen hat, können auf seine Kosten auf die angegebene Adresse versandt werden. Falls keine Anweisung erfolgt, wird das Hotel die Sachen 3 Monate aufbewahren und danach fűr Wohltätigkeitszwecke bzw. fűr öffentliche Zwecke abgeben
Bestandteile des Preises
In der Beschreibung des Zimmers angegebener Preis ist ein Bruttopreis und dieser beinhaltet:

 • Aufenthalt im Zimmer fűr die angegebene Personenzahl für 24 Stunden
 • Kosten fűr die Nutzung von Medien ( Elektro-Energie, Wasser, Gas, Heizung), wenn der Verbrauch nicht ausdrűcklich űbermäßig ist
 • Nutzung von Bettbezűgen und Handtücher durch die Hotelgäste
 • Saubermachen nach der Abreise des Hotelgastes (wenn der Aufenthalt länger als 1 Woche dauert  - 1 mal in der Woche)

Wir bitten unsere Hotelgäste folgende Grundsätze während des Aufenthalts zu beachten:
Der Hotelgast ist verpflichtet die Zimmer zu sichern, dh. bei jedem Verlassen des Zimmers die Tűren und Fenster zu schliessen und die Zimmerschlüssel so aufzubewahren, daß die anderen Personen keinen Zugang dazu haben.
Die Personendaten werden durch das Hotel Apartamenty Zamkowa nur fűr die Hotelzwecke verarbeitet.
Das Hotel wird Ihnen fűr die Beachtung der Vorschriften dieser Hausordnung sehr dankbar sein , da dies dazu dient die Ruhe und  Sicherheit im Hotel zu gewährleiten und zwar für alle Hotelgäste.
Das Hotel hat das Recht die Kaution vom Hotelgast zu verlangen und zwar in Höhe von mindestens einen Tages des Aufenthalts. Die Kaution wird am Abreisetag zurűckgezahlt.
Űberall in Apartamenty Zamkowa in ein Rauchverbot (die Raucher sind gebeten außerhalb des Gebäudes zu rauchen). Wir bitten auch in den Zimmern keine Kerzen zu zűnden.
Die Tiere können nur in Abstimmung mit dem Eigentűmer von Apartamenty Zamkowa auf der Gelände des Hotels verbleiben.
Der Hotelgast ist verpflichtet Ordnung und Saubarkeit im Zimmer zu halten. Der Hotelgast bekommt den Zimmerschlűssel und dieser muß am Abreisetag abgegeben werden.
Man kann auch 2 Zimmerschlűssel bekommen.
Die Fahrzeuge können nur in den vom Eigentümer des Objektes angegeben Stellen geparkt werden. Die Hotelgäste sind verpflichtet auch dort Ordnung zu halten. Fűr das Parken auf dem Parkplatz außen  műssen von 9.00 bis 19.00 Uhr Parkgebühren bezahlt werden.  Zwischen 19.00 und 9.00 braucht man fűr das Parken nicht zahlen. Der Parkplatz wird nicht geschűtzt, für die Nacht wird zugeschlossen. Der Eigentűmer der Parkgelände trägt keine Verantwortung fűr die Fahrzeuge, die dort stehen und fűr die Sachen, die sich in den Fahrzeugen befinden.